Samenwerken: ideeën geboden en gevraagd
 

 

Samenwerken heeft de toekomst

We hebben binnen ons begeleidingstraject voor MKB- en ZZP-ondernemers drie pijlers ingericht:

 1. netwerken; je moet elkaar kennen om samen te werken;
 2. kennisontwikkeling; je moet meer (ook van elkaars kennis) weten om goed te kunnen samenwerken, en
 3. projecten; als je het ook echt samen doet, groeien de omzet en andere bedrijfsresultaten, want je kan met elkaar grotere opdrachten verwerven en uitvoeren.

1 en 2 doen we al jaren, sinds 2015 voegen we daaraan

3. Samenwerken toe.

We maken graag met iedereen een introductie-afspraak om met elkaar kennis te maken en om dit toe te lichten.

Dus dat is ook het goede moment voor het aandragen van ideeën en suggesties om onze aanpak zo goed mogelijk te laten aansluiten bij je eigen en de wensen van onze doelgroepen.

Maatschappelijk ondernemen?

Maatschappelijk ondernemen is ondernemen met het accent op maatschappelijk nut. Wij kunnen ondersteunen bij alle vormen van samenwerken, maar wij zien veel extra kansen ontstaan door verder decentraliserende overheden en doorgaande bezuinigingen binnen belangrijke sectoren als zorg en welzijn, cultuur, podiumkunsten, gemeenten, wijken en buurten.

Om voor de samenleving de continuïteit van deze dienstverlening te waarborgen kunnen ZZP'ers en MKB-ondernemers het beste samenwerken; dat is meestal ook al bij de aanbesteding of in de acquisitiefase van een opdracht nodig.

Visie: dienende instituties / overheid 0.5

Als je burgers bij maatschappelijke veranderingen wilt betrekken en houden, is het niet voldoende om ze af en toe uit te nodigen voor overleg bij de uitwerking van ideeën of initiatieven. Juist tijdens de uitvoering komt burgerparticipatie tot zijn recht: je ziet het onder je handen gebeuren.

Dat betekent dat die betrokkenheid ook na de start invulling nodig heeft. Dat is ook voor de langere termijn alleen mogelijk wanneer burgers zelf aan het roer staan en verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit van hun betrokkenheid. Individueel kan die betrokkenheid verschillen, maar voor de samenleving die ervan afhankelijk wordt, moet die continuïteit nooit ter discussie komen.

Bestaande insituties zoals gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders hebben binnen burgerparticpitaite dus een diendende en faciliterende rol en zijn zeker geen hindermacht zoals nu nog vaak het geval is.

Onze visie op die stakeholders is: Bestaande instituties ondersteunen met plezier de ambities van burgers en maatschappelijke ondernemingen waar het gaat om initiatieven met maatschappelijk nut, en ondersteunen de totstandkoming en instandhouding daarvan.

Financiering

Terwijl vrijwel alle banken afhaken om innovatieve en maatschappelijke projecten te financieren zijn er zowel in Europa als bij Nederlandse vermogensfondsen per jaar miljarden beschikbaar voor investeringen in deze belangrijke transities. Ook ontstaan er voor dit soort maatschappelijke initiatieven steeds meer mogelijkheden voor crowdfunding.

Bij onze ondersteuning om samenwerkingsverbanden tot stand te laten komen, nemen wij ook de rol om deze alternatieve financieringsbronnen aan te boren zodat er (als dat nodig is) ook echte aanvangsinvesteringen in deze initiatieven tot stand komen. Voor dit doel onderhouden wij goede contacten met al die partijen, zowel met Europa als in Nederland.

Basecamp

Veel ondernemers wil samenwerken, maar weinigen kunnen het. Daarom willen we niet alleen overleggen, maar vooral ook met elkaar (ook risicodragend) samenwerken in projecten. Dat laatste gebeurt altijd door de samenwerkende ondernemers zelf; daar zitten wij dan dus niet meer tussen. Wel faciliteren we de totstandkoming van samenwerkingsverbanden in de inititief- en onderzoeksfase met mensen en middelen, desgewenst op gedeeld risico.

Wij denken nu in het algemeen aan de volgende doelgroepen:

 1. Geen ervaring
 2. Heroriëntatie
 3. Samenwerkers
Meer in het bijzonder denken we aan:
 1. Ondernemende studenten / startups
  ZZP’ers die geen / te klein netwerk hebben
 2. Werknemers die een maatschappelijke stage ambiëren
  Veertigers die zich (ook persoonlijk!) heroriënteren
  Innovators die met elkaar vastlopen
 3. Ondernemers voor wie samenwerken moeilijk blijkt
  Ondernemingen die een ‘geef-beleid’ willen implementeren
Wil je meepraten of meedenken over de invulling van onze aanpak binnen je eigen project, reageer dan a.u.b. via onderstaande link.

 

Reactie

Je vragen, tips en aanbevelingen voor onze aanpak graag per email naar Ton Vermeulen ».

Alvast bedankt voor je medewerking.